• IGBT IPM

  IPM内置有包含IGBT驱动电路和保护电路的控制IC,因而容易设计外围电路,从而能够确保系统的高可靠性。 适用于AC伺服系统、空调机、升降机等。 包括将15A-30A/600V系列化的小容量IPM、和包括400A/600V、200A/1200V 容量的V-IPM。 内置有过电流保护、短路保护、控制电源欠电压保护、过热保护,可输出警报信号。

  产品信息

  • 产品信息

  小容量IPM(Intelligent Power Module)600V级

  ※点击产品图像即可查看等效电路图。

  Package Ic 600V  

  P633A
  15A 6MBP15XSD060-50 V(temp) OUT
  15A 6MBP15XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
  20A 6MBP20XSD060-50 V(temp) OUT
  20A 6MBP20XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
  30A 6MBP30XSD060-50 V(temp) OUT
  30A 6MBP30XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH
  35A 6MBP35XSD060-50 V(temp) OUT
  35A 6MBP35XSF060-50 V(temp) OUT & Self shutdown TOH

  :新产品

  :更新

  :开发中

   


  IPM(Intelligent Power Module)600V、1200V级

  ※点击产品图像即可查看等效电路图。

  Package Brake-Chopper Ic 600V 1200V

  P629
  10A   6MBP10VAA120-50
  15A   6MBP15VAA120-50
  20A 6MBP20VAA060-50  
  25A   6MBP25VAA120-50
  30A 6MBP30VAA060-50  
  50A 6MBP50VAA060-50  

  P626
  25A   6MBP25VBA120-50
  35A   6MBP35VBA120-50
  50A 6MBP50VBA060-50 6MBP50VBA120-50
  75A 6MBP75VBA060-50  

  P636
  25A   6MBP25VFN120-50
  35A   6MBP35VFN120-50
  50A 6MBP50VFN060-50 6MBP50VFN120-50
  75A 6MBP75VFN060-50  
  100A 6MBP100VFN060-50  
       
  25A   7MBP25VFN120-50
  35A   7MBP35VFN120-50
  50A 7MBP50VFN060-50 7MBP50VFN120-50
  75A 7MBP75VFN060-50  
  100A 7MBP100VFN060-50  

  P630
  25A   6MBP25VDA120-50
  35A   6MBP35VDA120-50
  50A 6MBP50VDA060-50 6MBP50VDA120-50
    6MBP50VDN120-50
  75A 6MBP75VDA060-50 6MBP75VDA120-50
    6MBP75VDN120-50
  100A 6MBP100VDA060-50 6MBP100VDA120-50
  6MBP100VDN060-50 6MBP100VDN120-50
  150A 6MBP150VDA060-50  
  6MBP150VDN060-50  
  200A 6MBP200VDA060-50  
  6MBP200VDN060-50  
  25A   7MBP25VDA120-50
  35A   7MBP35VDA120-50
  50A 7MBP50VDA060-50 7MBP50VDA120-50
    7MBP50VDN120-50
  75A 7MBP75VDA060-50 7MBP75VDA120-50
    7MBP75VDN120-50
  100A 7MBP100VDA060-50 7MBP100VDA120-50
  7MBP100VDN060-50 7MBP100VDN120-50
  150A 7MBP150VDA060-50  
  7MBP150VDN060-50  
  200A 7MBP200VDA060-50  
  7MBP200VDN060-50  

  P631
  100A   6MBP100VEA120-50
  150A   6MBP150VEA120-50
  200A 6MBP200VEA060-50 6MBP200VEA120-50
  300A 6MBP300VEA060-50  
  400A 6MBP400VEA060-50  
     
     
  100A   7MBP100VEA120-50
  150A   7MBP150VEA120-50
  200A 7MBP200VEA060-50 7MBP200VEA120-50
  300A 7MBP300VEA060-50  
  400A 7MBP400VEA060-50  

  :新产品

  :更新

  :开发中

   


   

  Innovating Energy Technology
  Copyright© 2011Fuji Electric (China) Co., Ltd. All Rights Reserved.
  沪ICP备15040911号-1

  沪公网安备 31010702002305号